СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА 2020/2021 Г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
250 ЛЕВА /втори, трети и четвърти курс/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
250 ЛЕВА /втори, трети и четвърти курс/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
250 ЛЕВА /втори и трети курс/

ИСТОРИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
250 ЛЕВА /втори и трети курс/

ТУРИЗЪМ
250 ЛЕВА /втори и четвърти курс/

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
250 ЛЕВА /първи курс/

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
250 ЛЕВА /втори, трети и четвърти курс/

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
250 ЛЕВА /първи, втори, трети и четвърти курс/

БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
320 ЛЕВА /първи, втори, трети и четвърти курс/


Забележка:На основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ №137 на МС от 25.06.2020г. /чл.1 и чл.2/, студентите по специалности от професионалното направление Педагогика на обучението по.............. приети през учебната 2020/2021г. са освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.